ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «NEOBEAUTY HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και έδρα το Κορωπί Αττικής (οδός Αττικής, αρ. 10) (Α.Φ.Μ.: 998871490 Δ.Ο.Υ.: Κορωπίου) νομίμως εκπροσωπούμενης (εφεξής η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «ARCAYA» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

Με την επιφύλαξη των οριζόμενων κατωτέρω, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι ατομική. Επιτρέπεται η συμμετοχή σε όσους διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες, άνω των 18 ετών.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα ή στην Κύπρο.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α.) οι εργαζόμενοι της «NEOBEAUTY.» και (β.) τα πρόσωπα συγγένειας μέχρι και β’ βαθμού με τα ανωτέρω πρόσωπα και οι σύζυγοι αυτών. Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει και αναδειχθεί τυχερός οποιουδήποτε εκ των δώρων, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

4. Δυνατότητα συμμετοχής

Δυνατότητα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι υπό τις προυποθέσεις των ανωτέρω άρθρων, συμμετάσχουν στη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν και απαιτείται η ταυτόχρονη αγορά δύο προϊόντων (εξαιρουμένων των προϊόντων που πωλούνται 1+1 δώρο και the ampoules Kit 5x2 ml και των μονοδόσεων). Δεν παρέχεται αμοιβή στους συμμετάσχοντες για μόνη τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

5. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 23/10/2017, ώρα 00:01 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 30/11/2017, ώρα 23:59, (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε /οποιουσδήποτε όρο(-ους) εκ των παρόντων ή/και να ματαιώσει τον παρόντα Διαγωνισμό αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή/ματαίωση αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο να παρατείνει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, με πρότερη σχετική ανακοίνωση στον Διαδικτυακό Τόπο και με τροποποίηση των σχετικών όρων του διαγωνισμού. Επίσης δύναται να παρατείνει τον ως άνω διαγωνισμό.

6. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Για την συμμετοχή απαιτείται η ταυτόχρονη αγορά δύο προϊόντων Arcaya είτε από φυσικό είτε από ηλεκτρονικό φαρμακείο/e-shop (εξαιρουμένων όσων ρητά αναφέρονται ανωτέρω) και η συμπλήρωση μιας φόρμας με τα στοιχεία επικοινωνίας και των προιοντων που αγοράστηκαν. Η φόρμα, αυτή, όταν η αγορά πραγματοποείται από φαρμακείο/e-shop θα συμπληρώνεται ηλεκτρονικα και θα αποστέλετε. Οταν η αγροά πραγματοποείται σε φυσικό φαρμακείο όπου παρίσταται εκπρόσωπος της εταιρείας, θα εφοδιάζει τον πελάτη με την απαιτούμενη φόρμα συμμετοχής. Η φόρμα θα συμπληρώνεται από τον πελάτη και στη συνέχεια συμπληρωμένη θα παραδίδεται στον εκπρόσωπο της εταιρειας ο οποίος και θα την παραδίδει στην εταιρεια και συγκεκριμένα στον υπέυθυνο του διαγωνισμού προκειμένου να καταχωρηθεί.

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών αρκεί να πραγματοποιήσει κάθε φορά την αγορά δύο (2) τουλάχιστον προϊόντων (εξαιρουμένων όσων ρητά αναφέρονται ανωτέρω), δεν έχει όμως το δικαίωμα λήψης περισσότερων του ενός Επάθλου. Ο έλεγχος των πολλαπλών συμμετοχών διενεργείται με ταύτιση των στοιχείων επικοινωνίας των συμμετεχόντων, κατά συνέπεια σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά ταυτίζονται σε περισσότερα του ενός Επάθλων, ο τυχερός θα λαμβάνει μόνο το πρώτο Δώρο για το οποίο έχει κληρωθεί.

Οι συμμετέχοντες που θα καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στην Ιστοσελίδα θα ενημερώνονται για τον αριθμό των έγκυρων συμμετοχών τους με απευθείας μήνυμα το οποίο θα εμφανίζεται κατευθείαν στο υπολογιστή τους, κάθε φορά που θα υποβάλλουν νέα συμμετοχή.

Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια, με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα της Διοργανώτριας και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

6. Δώρο

Το Δώρο του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα») είναι τα εξής:

Στοτ τέλος του διαγωνισμού έξι τυχερές θα λάβουν 5 serum Neomist αξίας 100 ευρώ έκαστο

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθοεί, στα γραφεία της Διοργανώτριας, χωρίς παρουσία συμβολαιογράφου την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12.00πμ

Κανένας συμμετέχων δε δικαιούται άνω του ενός Δώρου

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρου.

Οι νικητές θα ενημερώνονται τηλεφωνικά και με ηλεκτρονική αλληλογραφία από την διοργανώτρια εντός τριών [3] εργάσιμων ημερών από την διενέργεια της κλήρωσης, σχετικά με την παραλαβή ή παράδοση των Επάθλων. Για την παραλαβή του Δώρου απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης.

Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων, τα ονόματα νικητών των Δώρων θα αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο www.arcaya.gr και στη σελίδα της εταιρείας στο facebook όπου θα παραμείνουν για τριάντα (30) ημέρες.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η με οποιοδήποτε τρόπο επικοινωνία με νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών από την πρώτη τηλεφωνική απόπειρα/ αποστολή e-mail ή σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με τη Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την αντίστοιχη κλήρωση.

Εάν κατόπιν της παραπάνω διαδικασίας δεν καταστεί δυνατή ούτε η επικοινωνία με τον επιλαχόντα ή εάν κριθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη, τότε η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει το δώρο κατά την απόλυτη κρίση της.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,

(β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 5 & 7 ανωτέρω,

(γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. και

(δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού και για το κάθε ρητά οριζόμενο χρονικό διάστημα. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα παραλάβουν το Έπαθλο τους μe courier (με χρέωση της εταιρείας) Κατά την παραλαβή του Έπαθλου του ο νικητής/νικήτρια υποχρεούται να συμπληρώσει και υπογράψει την Δήλωση Αποδοχής Έπαθλου (περαιτέρω η «Δήλωση Αποδοχής Έπαθλου»), επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητά τους ή διαβατήριο εν ισχύ καθώς και την απόδειξη πληρωμής των προϊόντων.

9. Άρνηση αποδοχής του Δώρου.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει Δήλωση Αποδοχής Δώρου ή αρνηθεί να επιδείξει την απόδειξη αγοράς, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στο Διαγωνισμό επιλαχόντα, ως ανωτέρω κ.ο.κ.

10. Ευθύνη Διοργανωτή.

Η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των τυχερών. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου του αριθμού κινητού τηλεφώνου και / ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με την οποία έλαβε μέρος στον Διαγωνισμό.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

11. Προσωπικά Δεδομένα.

Η Διοργανώτρια σας ενημερώνει ότι θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Επίσης, οι νικητές, με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, παραχωρούν τη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια για τη δημοσίευση και χρήση του ονόματός τους για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς. Πιο συγκεκριμένα, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς.

Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων ή/και των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνείτε στo τηλέφωνo: 210 6020011 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210 6020011 από τις 09:00 έως τις 17:00 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13. Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστέο δίκαιο.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απόδοση Επάθλων στα πλαίσια αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.